برای بهتر شدن عملکرد سایت افسران چه راهکاری پیشنهاد می دهید
(50%) 5
در زمینه جنگ نرم بیشتر فعالیت شود
(20%) 2
در زمینه اقتصادی،سیاسی ،اجتماعی بیشتر کار شود
(30%) 3
فعالیت بیشتر در کلیه موضوعات سایت انجام شود

تعداد شرکت کنندگان : 10