افسران جوان جنگ نرمبا موافقت فرمانده معظم کل قوا اضافه خدمت سنواتی و انضباطی کارکنان وظیفه بخشیده شد

امروز شنبه 21 تیر 1399
لینک دوستان