افسران جوان جنگ نرمپس از 35سال به آغوش مادرش بازگشت این جمعت که میبینید نه تهران است نه اصفهان... اینجاشهرزاینده رود وعشق به شهید.. شهداءفاضل وفهیم وفرزانه بودندکه اینچنین سرافراز

امروز شنبه 21 تیر 1399
لینک دوستان