افسران جوان جنگ نرمشکل کانال عوض شده است اما مجاهدان هنوز داخل کانال هستند... خسته و مجروح... به یاد شهدای کانال های جبهه ، برای این مجاهدان هم دعا کنید

امروز چهارشنبه 02 مهر 1399
لینک دوستان