افسران جوان جنگ نرم۷ طرح دفاعی در حوزه جغرافیایی رونمایی شد/ بهره برداری از «پرنده رهام»

امروز چهارشنبه 02 مهر 1399
لینک دوستان