امیر پوردستان خطاب به دکتر عباسی:ارائه نامه‌ به ارتش نشان از شجاعت در

افسران جوان جنگ نرمامیر پوردستان خطاب به دکتر عباسی:ارائه نامه‌ به ارتش نشان از شجاعت در پذیرش خطا و درس بزرگ اخلاقی برای شاگردان است

امروز چهارشنبه 18 تیر 1399
لینک دوستان