از ما نیست کسی که هر روز از خودش حساب نکشد پس اگر کار نیکویی کرده است

افسران جوان جنگ نرماز ما نیست کسی که هر روز از خودش حساب نکشد پس اگر کار نیکویی کرده است بر شکر و سپاس خویش از خداوند بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده است از خدا آمرزش طلبد و توبه نم

امروز چهارشنبه 18 تیر 1399
لینک دوستان