close
تبلیغات در اینترنت
از ما نیست کسی که هر روز از خودش حساب نکشد پس اگر کار نیکویی کرده است

افسران جوان جنگ نرماز ما نیست کسی که هر روز از خودش حساب نکشد پس اگر کار نیکویی کرده است بر شکر و سپاس خویش از خداوند بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده است از خدا آمرزش طلبد و توبه نم

امروز جمعه 15 فروردین 1399
لینک دوستان