افسران جوان جنگ نرم ین بالکن همان بالکن معروف است که صدام اسلحه را یک دستی گرفت و به نشانه حمله به ایران شلیک کرد افسران - ین بالکن همان بالکن معروف است که صدام اسلحه را یک دستی گرفت و به نشانه حمله به ایران شلیک کرد

امروز چهارشنبه 02 مهر 1399
لینک دوستان