افسران جوان جنگ نرمبسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر به این‌جانب شده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد

امروز جمعه 04 مهر 1399
لینک دوستان