سلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده ب

افسران جوان جنگ نرمسلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.

امروز جمعه 20 تیر 1399
لینک دوستان