افسران جوان جنگ نرمبرادران شهید مصطفی و مجتبی بختی که در منطقه ی تدمر سوریه در مصاف با داعش در کنار هم به شهادت رسیدند.

امروز پنجشنبه 01 آبان 1399
لینک دوستان