افسران جوان جنگ نرم قدرت نظامی آمریکا سالهاست از اعتبار ساقط شده است. افسران - قدرت نظامی آمریکا سالهاست از اعتبار ساقط شده است.

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان