افسران جوان جنگ نرمدر كشور عشق مقتدا خامنه ایست فرماندهی كل قوا خامنه ایست دیروز اگر عزیز مصر یوسف بود امروز عزیز دل ما خامنه ایست  

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان