افسران جوان جنگ نرم۱) بی توقعی از دیگران نمونه ای را که قرآن کریم در این باره یاد می کند، مربوط است به زمانی که خانواده حضرت علی(ع) سه روز روزه می گیرند و هر سه روز افطار خود را ب

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان