افسران جوان جنگ نرمدوران بزن و دررو تمام شده است و ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند، رها نخواهد کرد.

امروز سه شنبه 29 مهر 1399
لینک دوستان