افسران جوان جنگ نرم ماسون ها می خواهند اکثریت مردم رو به شیاطین من الجن شبیه سازی کنند که این یکی از خواسته های شیاطین من الجن است . آدمی که خداوند متعال او را آفرید و اشرف مخلوقات (بالاترین مخلوقات) قرارداد و ابلیس لعین رجیم به خداوند گفت که من از او برترم و در مقابلش سجده نمی کنم او باید در مقابل من سجده کند همواره در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که بعضی از آدم ها از اشرف مخلوقیت خود تنزل پیدا کردند و در مقابل او احساس حقارت کردند و سر به بندگی ابلیس دادند.ب

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان