افسران جوان جنگ نرمکردار و رفتار انسان است که شخصیت او را ارتقا می بخشد والا معروف بودن پدران، و یا مال و ثروت آنان، آدم را به جایگاههای حقیقی کمال نخواهد رساند.

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
لینک دوستان